KOMUNIKACE SPOLEČNOSTI DAF OHLEDNĚ NAŘÍZENÍ REACH

 

REACH (registrace, hodnocení a povolování chemických látek) je evropský předpis zaměřený na ochranu lidského zdraví a životního prostředí před riziky spojenými s používáním chemických látek. Aby společnost DAF společně se svými dodavateli dodržovala tento předpis a určila, kde se lze chemikáliím v maximální možné míře vyhnout nebo je vyměnit, vede podrobný seznam látek podléhajících předpisu REACH. To také umožňuje zákazníkům a uživatelům co nejpečlivěji a nejbezpečněji používat a recyklovat součásti.

Bezpečné používání produktů DAF obsahujících chemikálie je popsáno v dodaných uživatelských příručkách a v dílenských příručkách u našich dealerů. Běžné používání našich výrobků nevyžaduje žádná zvláštní nebo dodatečná opatření.

Látky označené jako SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy), které mohou být přítomny v produktech DAF, jsou uvedeny v souboru, který lze stáhnout níže. Společnost DAF průběžně aktualizuje informace o látkách vzbuzujících mimořádné obavy na základě nejnovějších informací od dodavatelů.